Quy trình tuyển dụng

Quy trình Tuyển dụng

Quy trình Tuyển dụng

Quy trình này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức tuyển dụng nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty. I. PHẠM VI: Quy trình này áp dụng cho việc tuyển dụng nhân viên và quản lý trong công ty trừ các nhân sự cấp cao được quy định riêng. II/ NỘI DUNG: 1. Quy
back to top