Bộ máy nhân sự

Đội ngũ nhân sự của công ty lên tới gần 100 thành viên và vẫn đang tiếp tục mở rộng quy mô về nhân sự.