Đất đai là một trong lĩnh vực tác động đều hầu hết mọi người dân. Để tiện tra cứu các quy định của pháp luật về đất đai đang có hiệu lực. Dưới đây là văn bản pháp luật về đất đai.

 

STT

Loại văn bản

Số hiệu

Tên

Ngày có hiệu lực

1

Luật

45/2013/QH13

Luật Đất đai

01/7/2014

2

35/2018/QH14

Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan của 37 Luật liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

3

Nghị định

43/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

01/7/2014

4

44/2014/NĐ-CP

Quy định về giá đất

01/7/2014

5

45/2014/NĐ-CP

Quy định về thu tiền sử dụng đất

01/7/2014

6

46/2014/NĐ-CP

Quy định về thu tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước

01/7/2014

7

47/2014/NĐ-CP

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

01/7/2014

8

102/2014/NĐ-CP

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

25/12/2014

9

104/2014/NĐ-CP

Quy định về khung giá đất

29/12/2014

10

35/2015/NĐ-CP

Quản lý, sử dụng đất trồng lúa

01/7/2015

11

135/2016/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiề sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

15/11/2016

12

01/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

03/3/2017

13

35/2017/NĐ-CP

Quy định về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao

20/6/2017

14

123/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

01/01/2018

15

Thông tư

23/2014/TT-BTNMT

Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

05/7/2014

16

24/2014/TT-BTNMT

Quy định về hồ sơ địa chính

05/7/2014

17

25/2014/TT-BTNMT

Quy định về bản đồ địa chính

05/7/2014

18

34/2014/TT-BTNMT

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

13/8/2014

19

35/2014/TT-BTNMT

Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai

13/8/2014

20

42/2014/TT-BTNMT

Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

11/9/2014

21

47/2014/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp

08/10/2014

22

02/2015/TT-BTNMT

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP

13/3/2015

23

60/2015/TT-BTNMT

Quy định về kỹ thuật về điều tra, đánh giá đất đai

01/02/2016

24

33/2016/TT-BTNMT

Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

22/12/2016

25

33/2017/TT-BTNMT

Quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

05/12/2017

26

27/2018/TT-BTNMT

Quy định về thống kê, kiểm kê  đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

01/3/2019

Trên đây là toàn bộ các văn bản pháp luật về đất đai đang có hiệu lực. Các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai luôn có sự sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn.