Quy trình này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức tuyển dụng nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty.

I. PHẠM VI:

Quy trình này áp dụng cho việc tuyển dụng nhân viên và quản lý trong công ty trừ các nhân sự cấp cao được quy định riêng.

II/ NỘI DUNG:

1. Quy trình tuyển dụng

2. Xác định nhu cầu tuyển dụng:

– Việc tuyển dụng được tiến hành dựa trên kế hoạch nhân lực, cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt bởi ban Giám đốc cho mỗi năm hoặc mỗi lần tuyển dụng.

– Trường hợp có phát sinh nhu cầu tuyển dụng nằm ngoài kế hoạch nhân lực đã được phê duyệt, bộ phận phải giải trình và được sự chấp thuận của Ban Giám đốc

3. Tìm nguồn ứng viên:

Nguồn ứng viên bên ngoài: sử dụng các nguồn ứng viên phù hợp và hiệu quả nhất từ cơ sở dữ liệu ứng viên, đăng tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua dịch vụ tuyển dụng, nhân viên giới thiệu.

4. Kiểm tra năng lực:

– Đối với các vị trí công việc từ nhân viên các phòng ban trở lên, sau khi sàng lọc các hồ sơ tìm việc, Phòng Nhân sự sẽ tiến hành kiểm tra năng lực tổng quát của các ứng viên. (nếu cần)

– Nếu công việc đòi hỏi thực hiện bài kiểm tra năng lực chuyên môn, phòng Nhân sự sẽ phối hợp với Quản lý thực hiện bài kiểm tra chuyên môn cho ứng viên.

5.   Phỏng vấn:

Nhân sự phỏng vấn

– Phòng Nhân sự tiến hành phỏng vấn các ứng viên đã thành công trong phần kiểm tra năng lực.

– Trưởng phòng Nhân Sự sẽ phỏng vấn ứng viên cho các vị trí từ Nhân viên văn phòng trở lên.

Quản lý phỏng vấn

– Đối với mỗi vị trí tuyển dụng, phòng Nhân sự sẽ giới thiệu từ 2 đến 4 ứng viên cho trưởng bộ phận phỏng vấn. Giám Đốc sẽ phỏng vấn ứng viên cho các vị trí từ TBP trở lên.

– Nhân sự sẽ đánh giá được cái bên ngoài, thái độ, kỹ năng, bề nổi, sự phù hợp

6.  Quyết định tuyển dụng:

– Quyết định tuyển dụng các ứng viên thành công do phòng Nhân sự và trưởng bộ phận đề nghị, được phê duyệt bởi Tổng Giám Đốc.

– Thủ tục kiểm tra thông tin tham khảo ứng viên phải được hoàn tất trước khi ra quyết định tuyển dụng đối với vị trí từ Trưởng phòng trở lên.

– Phòng Nhân sự sẽ đề nghị mức lương theo chính sách lương thưởng của Công ty, thỏa thuận và soạn thảo thư mời nhận việc cho các ứng viên thành công.

7. Nhận việc:

– Nhân viên mới phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của Công ty trong ngày nhận việc đầu tiên.

– Quản lý, phòng Nhân sự và các phòng ban liên quan (Hành Chính, pháp chế, Kế Toán, …) sẽ phối hợp để chuẩn bị các công cụ làm việc cần thiết cho nhân viên mới. Chỗ ngồi, VPP, sổ bút, contact….

8. Thử việc và đánh giá thử việc:

  • Khi hết thời gian thử việc, trưởng bộ phận tiến hành đánh giá kết quả thử việc và gửi kết quả cho phòng Nhân sự thực hiện các thủ tục cần thiết tiếp theo.
  • Kết quả thử việc do trưởng bộ phận trực tiếp đề nghị và được phê duyệt bởi Tổng giám đốc.

Nhân sự hỗ trợ nhắc nhở đánh giá thử việc

 9. Chính thức tuyển dụng:

Nhân viên thành công sau thời gian thử việc sẽ được Công ty chính thức tuyển dụng và thực hiện các thủ tục về chính sách cho nhân viên chính thức.

V/ LƯU HỒ SƠ: 

VI/ PHỤ LỤC: